Handelsbetingelser | S5
Handelsbetingelser pr. 03.11 2021
S5 I S5 ApS I CVR-nummer: 42281360

HANDELSBETINGELSER

11. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
S5 ApS (”S5”) har adresse på Bülowsgade 68, st., 8000 Aarhus C og er registreret med CVR-nummer: 42281360.

Administrationen kan kontaktes på adm@s5.dk og telefon +45 70 26 21 10.

Support kan kontaktes på support@s5.dk og +45 70 26 12 10.
22. ANVENDELSE OG GYLDIGHED
Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler som en privat eller offentlig virksomhed eller en person (”Kunden”) indgår med S5, herunder men ikke begrænset til aftaler om køb, service, leje vedrørende betalingsterminaler samt support på indløsning af korttransaktioner.

Handelsbetingelserne gælder også, selvom der ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde.

Handelsbetingelser er gældende fra Kundens accept af tilbud eller ved Kundens ibrugtagning af S5’s ydelser og produkter/udstyr.

Kunden erklærer ved accept af tilbud eller ibrugtagning, at have læst og forstået handelsbetingelserne, herunder byrdefulde vilkår som ejendomsforbehold, værneting samt ansvarsbegrænsning i forhold til S5’s produktansvar samt S5’s ansvar i øvrigt.

Handelsbetingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem Kunden og S5.
33. ELEKTRONISK KOMMINUKATION
Kunden accepterer at aftaleindgåelse og al korrespondance mellem Kunden og S5 sker via e-mail eller anden form for elektronisk kommunikation. Dette er bindende for Kunden, som var det fremsendt med papirpost.

Det er kundens ansvar at sikre, at S5’s altid skriftligt er orienteret om, hvilken e-mailadresse S5 skal anvende i aftaleforholdet med Kunden. S5 kan ikke gøres ansvarlig for noget tab som følge af, at Kundens e-mailadresse er inaktiv, uvirksom mv. eller Kunden ikke har oplyst S5 korrekt e-mailadresse.
44. ÆNDRING HANDELSBETINGELSER
S5 kan ændre nærværende handelsbetingelser uden varsel. Ændring kan ske ensidigt og kræver således ikke Kundens samtykke.

Det er Kundens ansvar at holde sig opdateret omkring ændringer, men Kunden vil dog blive informeret, hvis ændringen har væsentlig betydning for Kunden.

De til enhver tid gældende handelsbetingelser kan findes på www.s5.dk.
55. EJENDOMSRET/EJENDOMS-FORBEHOLD
S5 har ejendomsforbehold i alle fysiske produkter og/eller udstyr, der sælges af S5. Produkterne/udstyret er således S5’s ejendom indtil endelig betaling har fundet sted og produkterne/udstyret kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand. S5 har således ejendomsforbehold i produkterne/udstyret.

Ved leje af udstyr bevarer S5 den fulde ejendomsret til udstyret og Kunden kan ikke handle i strid med S5’s ejendomsret.
66. LEVERANCENS OMFANG
Leverancen omfatter udstyr, produkter, ydelser eller services, der er bestilt af Kunden. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt.
77. KOMMUNIKATIONSFORBINDELSE
S5 er ikke ansvarlig for levering, opsætning, igangsættelse og vedligeholdelse af kommunikationsforbindelse til betalingsterminalen.

I forbindelse med Ethernet- og GSM/GPRS/3G/4G-baserede betalingsterminaler, kontaktes S5 for nærmere krav til standardopsætning af forbindelsen.

Disse krav skal Kunden imødekomme, før en Ethernet- eller GSM/GPRS/3G/4G- baseret betalingsterminal vil fungere.
88. SERVICE PÅ KØBT OG LEJET UDSTYR (”SERVICEPAKKEN”)
S5’s servicepakke indeholder kunde-, vedligeholdelses- og ombytningsservice.

Kunden er forpligtet til at tegne en Servicepakke.8.1 Beskrivelse af servicepakken

S5’s servicepakke indeholder kunde-, vedligeholdelses- og ombytningsservice.

Servicepakken giver adgang til fejlmelding i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 22.00 mandag til lørdag. Telefonisk fejlretning omfatter svar og vejledning vedrørende tekniske spørgsmål i forbindelse med anvendelse af S5’s udstyr.

I tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00 fra mandag til torsdag samt fredag fra kl. 9.00 til kl. 14.00 ydes ligeledes almindelig kundeservice.

S5 holder lukket på helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, og der ydes derfor ikke support og kundeservice disse dage.

Aftalen omfatter ikke support på andet udstyr end udstyr leveret af S5.

Servicepakken indeholder vedligeholdelse- og ombytningsservice. Vedligeholdelse og reparation på udstyr, der ikke skyldes slid, fugt eller hærværk eller indgreb i udstyret, er omfattet.

S5 bestræber sig på at stille en ombytningsbetalingsterminal til rådighed for Kunden den førstkommende hverdag efter det er konstateret, at fejlen ikke kan rettes. Dette forudsætter som udgangspunkt, at fejlmelding er foretaget inden kl. 10.00. Såfremt reparationen ikke er omfattet af serviceaftalen, vil kunden blive opkrævet forsendelsesomkostningen.

Kundens defekte udstyr skal altid fremsendes til S5 i rengjort stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder S5 sig ret til at fakturere Kunden for rengøring af udstyret.

Hvis Kunden ikke returnerer det defekte udstyr inden for den af S5 fastsatte frist , vil Kunden blive faktureret vejledende udsalgspris for udstyret iht. S5s til enhver tid gældende prisliste.

Bliver udstyret indsendt efter fakturering, vil Kunden blive opkrævet et gebyr på DKK 500.

Kunden accepterer, at Kunden ved ombytning får en funktionsdygtig betalingsterminal i samme stand og af samme type, som den defekte betalingsterminal. Kunden modtager dermed ikke nødvendigvis den defekte betalingsterminal retur efter reparation.

Serviceaftale omfatter ikke det opladelige batteri på mobilt udstyr.

Arbejde på serviceaftaler udføres af S5 eller af en af S5 udpeget serviceleverandør.8.2 Servicepakken omfatter ikke følgende:

• Sikkerheds kopiering af programmer, kartoteker, data m.m., før servicearbejdet påbegyndes.

• Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmer eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret.

• Udskiftning af forbrugsmaterialer.

• Fejlmelding til andre leverandører.

• Fejlretning der skyldes, at andre end S5 eller en af S5’s godkendt underleverandører har serviceret eller foretaget indgreb i det af aftalen omfattede udstyr.

• Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø.

• Fejlretning på udstyr, der skyldes hændelige begivenheder, såsom tab af betalingsterminal, væske spildt i eller på betalingsterminalen, indgreb i betalingsterminalen, hærværk, vandskade, brand, kortslutning / lynnedslag og uregelmæssigheder i elektricitetsforsyningen.

• Fejlretning på udstyr og software, der ikke er omfattet af aftalen, eller fejl, som sådant udstyr eller software måtte forårsage på det af aftalen omfattede udstyr.

• Fejlretning på udstyret udenfor den aftalte serviceperiode. • Fejl på kabler, telefonledninger, strømforsyninger og lignende på Kundens adresse.

• Eksterne modemmer, strømforsyninger og opladelige batterier på mobilebetalingsterminaler er ikke omfattet af servicekontrakten.

• Når S5 efter Kundens ønske udfører ovennævnte opgaver, sker dette efter regning. 8.3 Fejlmelding Fejlmelding skal gives uden ugrundet ophold til S5 i den aftalte serviceperiode på S5’s servicetelefonnummer 70 26 12 10. 8.4 Kundens bistand og S5’s adgang Kunden skal inden for serviceperioden efter anmodning sikre S5 uhindret adgang til at udføre fejlretning på udstyret. Kunden skal inden for serviceperioden efter anmodning vederlagsfrit medvirke ved enhver fejlretning ved i nødvendigt omfang at stille kvalificeret personale og fornøden maskintid m.m. til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er fejl på, men som fungerer i forbindelse med det udstyr, hvorpå der skal udføres service. Såfremt fejlretningen nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af det berørte udstyr, vil dette oplyses til Kunden. Hvis Kunden undlader at frigøre det berørte udstyr, bortfalder S5s forpligtelser, indtil frigørelsen har fundet sted.
99. GATEWAY LICENS
Gateway licens er en obligatorisk ydelse.

I henhold til denne aftale er S5 er forpligtet til at vedligeholde og stille eventuelle nye programversioner af det leverede software til disposition for Kunden, og denne er forpligtiget til at modtage og anvende disse.

Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede software. Brugsretten er tidsubegrænset, men forudsætter betaling for alle igangværende aftaler med S5.

Kunden er – bortset fra, hvor en sådan ret måtte følge af ufravigelig lovgivning – uberettiget til at kopiere software og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for Udstyrets drift og sikkerhed.
1010. PRISER, GEBYRER OG REGULERING
Kunden opkræves den pris, der fremgår af tilbuddet, som fremsendes til Kunden inden aftalen indgås.

Pris og gebyrer reguleres i overensstemmelse med dette punkt.

Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms og tillægges 25 % moms ved fakturering.

Alle priser er ekskl. forsendelse, der faktureres Kunden særskilt.

Prisen for S5’s ydelser og produkter/udstyr følger S5’s til enhver tid gældende prisliste, der oplyses Kunden inden aftale indgås.

Prisen for S5’s ydelser og produkter/udstyr reguleres hvert år i januar måned med som minimumudviklingen i nettoprisindekset fra oktober til oktober, jf. lovbekendtgørelse nr. 76/1999.

S5 tager herudover forbehold for at regulere priser, fx, men ikke begrænset til prisregulering hos underleverandører, stigninger i markedet eller stigende efterspørgsel.

S5 kan opkræve gebyrer for følgende ydelser:
- Support og ombytnings-service
- Gateway licens
- Mobilt datanetværk/Simkort
- Fakturering
- Fragt
- Rykker og inkasso
- Processering og udbetaling
- Debitorskifte
- Transaktion
- Genåbning af terminal
- Reparation
- Ophævelse af aftale før tid
- leje/lån af terminaler
- Indløsningsaftale
- Minimumsomsætning

Gebyrets størrelse oplyses Kunden ved Kundens henvendelse til S5.

S5 er berettiget til at hæve et eksisterende gebyr eller opkræve nye gebyrer over for Kunden, såfremt dette er begrundet i reelle udgifter hos S5 i forbindelse med S5’s opfyldelse af aftalen med Kunden.

Hvis S5 pålægges ekstra omkostninger eller stigninger i fx gebyrer fra tredjepart (fx Nets), reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf over for Kunden.

Ved ændring af gældende eller opkrævning af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf over for Kunden.

Alene væsentlige ændring i priser eller gebyrer vil blive varslet over for Kunden. Prisstigning begrundet i udviklingen i nettoprisindekset vil ikke blive varslet.

Ved salg af udstyret, eller i forbindelse med ejerskifte, overføres det forudbetalte serviceabonnement til den nye ejer
1111. BETALINGSBETINGELSER
Betaling er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitut konto via Leverandør Service inkl. faktureringsgebyr.

Har Kunden ikke givet oplysning om Leverandør Service, fremsendes faktura til Kunden med en betalingsfrist på 8 dage.

Betaling sker kvartalsvist eller årligt forud, medmindre andet er aftalt. Første opkrævning udgør forholdsmæssig opkrævning i opstartsmåned som faktureres for en hel måned, samt kommende periode efter aftalt opkrævningsinterval og opkræves i forbindelse med aftalens indgåelse.

Der gælder særlige betalingsbetingelser for ”Pay-as-you-go”.

Ved for sen betaling kræves renter iht. Rentelovens § 5. Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde udstyrets funktion eller lukke for en indløsningsaftale. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr på DKK 500,- pr. terminal.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af S5, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

Der sker ikke tilbagebetaling af beløb, som Kunden har betalt forud, hvis Kunden opsiger aftalen til ophør inden udløbet af den periode, som Kunden har betalt for.
1212. ABONNEMENT PÅ DATANETVÆRK
Kunden er forpligtet tilkøbe abonnement på dataroaming / mobilt datanetværk, som er nødvendig for mobile betalingsterminaler. Ydelsen er ikke en del af servicepakken og faktureres særskilt. Ved opsigelse refunderes allerede betalt abonnementsafgift vedrørende datanetværk ikke.

Abonnement på datanetværk må kun benyttes til datatrafik tilknyttet betalingstransaktioner. 4G, 3G, GPRS- dækningen kan variereafhængig af, hvor betalingsterminalen benyttes, samt hvilken teleudbyder som benyttes. S5 er ikke ansvarlig for den eventuelle manglende dækning og de konsekvenser dette måtte medføre.
1313. MANGELUDBEDRING
S5 yder 1 års mangeludbedring (afhjælpning) på S5s produkter/udstyr i form af ombytning eller reparation i tilfælde af fabriks-, produktions- og/eller materialefejl i det omfang S5 kan kræve dette af S5’s leverandør. Kundens ret er således afledt af S5’s ret.
1414. PASSWORD
Kunden får ved leverancen overgivet et password, som anvendes til beskyttelse af forskellige funktionaliteter på terminalerne. Herefter udleveres disse koder fremover kun til indehaveren, eller dennes bemyndigede person, ved telefonisk henvendelse til S5.
1515. REKLAMATION
Reklamationer over mangler skal ske straks og skriftligt. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre manglen gældende.
1616. KUNDENS MISLIGHOLDELSE
Misligholdes en aftale indgået med S5, kan S5 ophæve denne med øjeblikkelig virkning. Som misligholdelse anses bl.a., men ikke udtømmende:

➢ Kunden undlader at betale aftalte beløb.

➢ Kunden disponerer i strid med nærværende handelsbetingelser.

➢ Kunden misbruger eller vanrøgter S5s udstyr.

➢ Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af udstyret.

➢ Kunden tages under konkursbehandling eller træder i rekonstruktion eller udviser på anden måde manglende betalingsevne.

➢ Kunden overholder ikke gældende PCI-krav omkring sikring af kortdata.

➢ Kunden åbner betalingsterminaler, infiltrerer betalings systemet eller tilegner sig på anden måde adgang til data og/eller software i strid med aftalen.

Ved manglende betaling er S5 endvidere berettiget til at afbryde forbindelsen til det udstyr, der ikke er betalt for, eller lukke for indløsningsaftale. Dette sker uden yderligere varsel og S5 kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art, der måtte henføres til de afbrudte forbindelser. Tab af data anses for indirekte tab.
1717. S5’S MISLIGHOLDELSE
Kunden kan iht. dansk rets almindelige regler hæve aftalen, hvis S5 væsentligt misligholder sine forpligtelser.

Før ophævelse kan finde sted, skal Kunden have afgivet rettidig skriftlig reklamation, og S5 skal forgæves have forsøgt at afhjælpe forholdet inden rimelig tid efter modtagelsen af reklamationen.

Ophævelse forudsætter således mislykket udbedring.17.1 S5’s erstatningspligt

S5 er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler, idet S5 dog ikke kan gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og driftstab samt tab som følge af, at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Tab af data anses for indirekte tab.

S5 kan aldrig gøres ansvarlig for Kundens tab, som skyldes at en betalingsterminal ikke er funktionsdygtig og Kunden som følge heraf ikke kan afkræve sine kunder betaling. S5 hæfter således ikke for Kundens evt. tab ved at en terminal er ude af drift eller der er fejl på terminalen.

Der ydes ingen erstatning for den tid, betalingsterminalen ikke kan anvendes som følge af opståede fejl.

S5 kan ikke gøres erstatningsansvarlig for krav vedrørende indløsning af internationale betalingskort, da denne service leveres af indløser banken og S5 således er tredjepart.17.2 Ansvarsbegrænsning

S5’s samlede erstatningsansvar i forbindelse med S5’s misligholdelse af en aftale er beløbsmæssigt begrænset til udstyrets anskaffelsespris og det af S5 fakturerede beløb for servicepakken for den pågældende terminal de seneste 3 måneder.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ligeledes for S5’s produktansvar.17.3 FORCE MAJEUR

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens underskrift kunne eller burde have taget i betragtning (herunder strejker og lockout, pandemier) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører. Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt.
1818. KUNDENS FLYTNING AF UDSTYR
Kunden er berettiget til at flytte udstyret eller dele heraf til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Dette kræver dog en forudgående skriftlig orientering til S5. Hvis flytningen medfører ændrede serviceforhold, kan S5 kræve vilkårene for service ændret.
1919. FLYTNING OG ÆNDRING
Kunden skal straks skriftligt give oplysning til S5, såfremt Kundens forretning flytter til en anden adresse, eller Kunden ændrer bank oplysninger samt øvrige ændringer af relevans for aftaleforholdet med S5. Visse ændringer kan indebære udgifter og Kunden vil blive opkrævet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser.
2020. OVERDRAGELSE
S5 kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjemand mod at denne bekræfter at ville overtage forpligtelserne i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Kunden kan kun med S5s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.
2121. RETTIGHEDER
Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent- eller ophavsret, til betalingsterminalen eller andet udstyr eller services, hvilket gælder såvel maskinel som software.

Bortset fra, hvor en lovlig adgang hertil måtte følge af ufravigelig lovgivning, er det ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i betalingsterminaler eller andet udstyr. Dette gælder både maskinel og software.

Det er ikke tilladt at benytte S5 betalingsterminaler igennem anden betalingsgateway.

S5 har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at Kunden er bruger af S5’s udstyr.
2222. OPSIGELSE
Kunden kan opsige aftaler med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Visse af S5’s aftaler har dog en minimumløbetid, hvilket indebærer, at Kunden er bundet af aftalen og dermed forpligtet til at betale i den givne periode. Disse aftaler fortsætter efter udløb, medmindre Kunden senest 5 hverdage efter udløbet af aftalen har returneret det af aftalen omfattede udstyr til S5.

Aftalen kan i så fald opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

S5 kan opsige enhver aftale med Kunden med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse skal ske skriftligt.

Ved udløb af opsigelsesvarslet er S5 berettiget til uden varsel at spærre for brug af udstyret.
2323. TVISTER
Tvister, der udspringer af nærværende handelsbetingelser og aftaler mellem Kunden og S5, er underlagt dansk ret.

Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved retten i Aarhus i første instans.
2424. FRAGT AF UDSTYR MELLEM KUNDE OG S5
Det er et krav at al fragt/forsendelse af S5 udstyr foregår gennem en af S5 valgt kurervirksomhed. Sender Kunden S5 udstyr gennem anden end S5 valgt kurer virksomhed, vil det medføre en udgift for Kunden på 1500 kr., da terminal derfor skal sikkerhedstjekkes.
2525. SÆRLIGE VILKÅR VED SERVICE OG SUPPORTAFTALE PÅ INDLØSNING
Indløsningsaftaler, som er formidlet og supporteret af S5, er en tre-partsaftale, hvor S5 håndterer prissætning, opsætning samt support til kunden. S5’s ansvar er som følge heraf begrænset.

S5 ansvar ifm. indløsningsaftale:

➢ S5 er ikke ansvarlig for den faktiske transport af midler.

➢ S5 er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved indløsning af kundens transaktioner.

➢ Al ansvar og eventuelle tvister omkring indløsning af kundens transaktioner er mellem indløserbanken og kunden.

S5’s service ifm. indløsningsaftale:

➢ S5 supporterer kunden på spørgsmål vedr. Backoffice, afstemning, butiksopsætning, push beskeder, flytning af butikker, ændring af informationer, oprettelse, KYC samt oprettelse af indløsningsaftale.

➢ S5 varetager prissætning for den enkelte kunde og sikrer at kunden overholder gældende regler på området.
2626. SÆRLIGE VILKÅR FOR LEJE -LÅNEKONTRAKT
Ved indgåelse af en lejekontrakt (”Kontrakten”) fastsættes start- og slutdato for Kontrakten, der altid har en løbetid på min. 12 måneder.

Ved udgangen af den aftalte periode skal Kunden returnere udstyret til S5 med en af S5 valgt kurervirksomhed.

Hvis udstyret ikke er modtaget hos S5 senest 5 hverdage efter udgangen af den aftalte lejeperiode, fortsætter Kontrakten til den opsiges af enten Kunden eller S5, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode skal ske i henhold til reglerne i punkt 22.

S5 har ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis S5 anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser over for Kunden. Kunden kan ikke kræve, at betalingsterminaler er nye – hverken ved aftaleindgåelsen eller ved ombytning, men i forbindelse med ombytning kræve, at betalingsterminalen som minimum har samme funktionalitet.26.1 Ejendomsret

I hele aftaleperioden og efter udløb af denne har S5 ejendomsretten til det udstyr, der er omfattet Kontrakten og Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade udstyret til tredjemand.26.2 Kundens forpligtelser

Kunden er overfor S5 forpligtet til at tage passende vare på udstyret, således at dette til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slitage og ælde. Kunden er forpligtet til at have udstyret forsikret mod enhver skade.

Kunden har ansvaret for udstyret fra levering, og indtil det er tilbageleveret til S5. Kunden skal straks underrette S5, hvis udstyret beskadiges eller bortkommer.

Kunden faktureres fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen ved ophør af Kontrakten.26.3 Fejl og mangler

Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter S5 betalingsterminalen i henhold til ovenfor beskrevet procedure for servicepakken, jf. punkt 8.
2727. SÆRLIGE VILKÅR FOR LEJE/LÅNE KONTRAKT MED TILKNYTTET INDLØSNINGSAFTALE
Ved indgåelse af en aftale om levering af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale gælder de vilkår, der er fastsat i punkt 26 med nedenstående tilføjelser.

Kunden er forpligtet til at foretage indløsning af internationalt betalingskort via S5’s samarbejdspartner gennem hele leje/låneperioden.

Såfremt Kunden ophører med at foretage indløsning af internationale betalingskort via S5’s samarbejdspartner, er det at sidestille som misligholdelse fra Kundens side.

Ved indgåelse af aftale om terminal med tilknyttet indløsningsaftale stilles terminal til rådighed for Kunden, såfremt Kunden opfylder de betingelser, som S5 stiller overfor Kunden i relation hertil.

Terminalen er S5’s ejendom og Kunden må ikke råde over terminalen i strid med S5’s ejendomsret.
2828. SÆRLIGE VILKÅR FOR “PAY-AS-YOU-GO”
28.1 Generelle vilkårVed indgåelse af en aftale om levering af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale gælder de vilkår, der er fastsat i punkt 26 og 27 med nedenstående tilføjelser og eventuelle modifikationer samt handelsbetingelserne i øvrigt.

En ”Pay-As-You-Go aftale har en minimumsløbetid på 12 måneder.28.2 Aftalens indhold

En ”Pay-As-You-Go”-aftale inkluderer indløsningsaftale, servicepakke, gateway- og softwarelicens samt mobilt simkort (ved mobile terminaler) med opstart samtidig med pay-as-you-go-aftalens opstart.

Kunden kan ikke ændre kortindløser af internationale betalingskort i aftaleperioden eller fravælge S5 som tredjepart. S5 er berettiget til at ændre kortindløser i aftaleperioden, forudsat at det kan ske til samme prissætning overfor Kunden. I tilfælde af at Kunden ændrer kortindløser, er det at sidestille med misligholdelse, og S5 kan vælge at ophæve aftalen og kræve betaling for leje, servicepakke, simkort samt evt. andre ydelser i aftaleperioden.28.3 Pris og betaling

Priser for serviceabonnement, ombytningsaftale, gatewaylicensaftale, mobilt simkort og andre abonnementer er indeholdt i ”Pay-As-You-Go” -prisen.

Ved indgåelse af ”Pay-As-You-Go”-aftale som inkluderer betalingsterminal- og indløsningsaftale, leveres en betalingsterminal uden beregning til Kunden, såfremt Kunden opfylder de betingelser, som S5 stiller overfor Kunden i relation hertil. Der er endvidere mulighed for at tilkøbe ekstra betalingsterminaler.

Ved ”Pay-As-You-Go” aftales en forudbestemt procentsats af omsætningen på korttransaktioner samt en transaktionspris, som danner grundlag for selve ”Pay-As- You-Go”-aftalen.

Procentsats samt transaktionspris aftales mellem S5 og Kunden inden aftaleindgåelsen.

Prisregulering sker i overensstemmelse med punkt 22.

Betaling for ”Pay-As-You-Go” foregår samtidig med at transaktionen foretages og derfor faktureres Kunden ikke løbende for ”Pay-As-You- Go”- aftalen.

Kunden vil blive faktureret 450 Kr. pr md. per betalingsterminal, for måneder hvor den samlede omsætning igennem betalingsterminalerne er mindre end 50.000 kr. inkl. moms. pr. md.

Beregningsperioden er fra den 1. – 1. i hver måned.

Specielt for sæsonbetingede forretninger foretages beregning hver 12. mdr. ud fra en gennemsnitsberegning med udgangspunkt i enen årlig omsætning igennem betalingsterminalen på 600.000 Kr. inkl. moms. For hver 50.000 Kr. under 600.000 kr. inkl. moms. Faktureres 450 Kr. pr md.28.4 Rettigheder

Ved ”pay-as-you-go”-aftale overgår ejendomsretten på betalingsterminal(er) til kunden når aftalen indgås.28.5 Ophævelse

S5 kan – udover at kræve erstatning for Kundens misligholdelse – kræve:

• 100% af betalingsterminalens gældende listepris ved ophør af aftalen indenfor 12 mdr. fra aftale start.

• 450 Kr. pr md. per betalingsterminal, for måneder, hvor den samlede omsætning igennem betalingsterminalerne er mindre end 50.000 kr. inkl. moms. pr. md.
Bliv kunde